Page Two篇摘要

浏览所有Page Two摘要

保持谦卑与好奇&永远改变你的领导方式

迈克尔·邦吉·斯塔尼尔

Page Two, 2020

9
12周速成,打通新人脉,改善职业生涯,开创充实人生

John Stepper

Page Two, 2020

7
善用良性冲突,让团队和公司重回正轨

Liane Davey

Page Two, 2019

8